Attica Bank: Σε βρετανικό fund 70 εκατ. κόκκινα δάνεια

Στην Aldridge EDC θα μεταφερθούν τα καταγγελθέντα επιχειρηματικά δάνεια της τράπεζας

Attica Bank: Έως 198 εκατ. ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Τη διαχείριση καταγγελθέντων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ αποφάσισε να αναθέσει σε ειδική ξένη εταιρεία η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου να εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιό της και να μπορέσει να διαδραματίσει τον ρόλο που επιθυμεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Το ποσό το οποίο πρόκειται να εξασφαλίσει ανέρχεται σε 70 εκατ.ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπει και το δυσμενές σενάριο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.

Αμιγώς επιχειρηματικά τα προς εκχώρηση δάνεια

Τα δάνεια τα οποία πρόκειται να εκχωρηθούν είναι αμιγώς επιχειρηματικά -έχουν καταγγελθεί έως 31.03.2017- και όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές δεν πρόκειται ούτε για στεγαστικά πρώτης κατοικίας, αλλά ούτε και για δάνεια που έχουν λάβει πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πηγές της Τράπεζας, μιλώντας προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ επεσήμαιναν πως “η κίνηση αυτή ήταν επιβεβλημένη για να καλυφθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, με βάση το δυσμενές σενάριο. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξυγιαίνεται οριστικά ο ισολογισμός της Attica Bank και βελτιώνονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας ενεργητικού. Πρόκειται για λύση καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα η οποία έχει την αποδοχή των αρμόδιων εποπτικών αρχών”.

Στην Aldridge EDC, Speciality Finance (AEDC) τα καταγγελθέντα δάνεια της Attica Bank

Ειδικότερα, στη διαγωνιστική διαδικασία που έγινε έλαβαν μέρος επτά υποψήφιοι επενδυτές, τρείς εκ των οποίων πληρούσαν, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις υλοποίησης του σχεδίου της τράπεζας

Μετά από νομικό και οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, ένας εξ’ αυτών, η Aldridge EDC, Speciality Finance (AEDC), κατέθεσε στις 7 Απριλίου 2017 δεσμευτική προσφορά.

Η AEDC εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθύνεται από εγνωσμένου κύρους στελέχη στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, με πολυετή πείρα σε επενδύσεις και σύνθετες συναλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ειδίκευση η επένδυση σε εξυπηρετούμενα ή μη δάνεια

Αντικείμενό της είναι η επένδυση σε πλατφόρμες και στοιχεία ενεργητικού, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, καλυμμένων ή ακάλυπτων, χρηματοοικονομικές πλατφόρμες (με χαμηλό κόστος και υψηλή fin-tech τεχνολογία), που προσφέρουν πληρωμές και τραπεζικές λύσεις για εξειδικευμένους καταναλωτές και εποποτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η AEDC κατέχει σήμερα περίπου 48,81% του συνόλου των μετοχών της ελβετικής εταιρείας DDM Holding AG. Η DDM Holding είναι ένας διεθνής εισηγμένος επενδυτής και διαχειριστής στοιχείων ενεργητικού (NPLs). Από το 2007 έχει κτίσει μια πετυχημένη πλατφόρμα στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο 2,3 εκατ. πελατών και απιτήσεων ονομαστικής αξίας 2 δισ.ευρώ.

Η εκχώρηση των καταγγελθέντων δανείων της Attica Bank θα γίνει ως εξής:

 • Μεταφορά από την τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε εταιρεία ειδικού σκοπού, κατ’ εφαρμογή του Ν.3156/2003
 • Η εταρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω δύο χρεόγραφα:

Α’ Ένα ομόλο σειράς Α ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ.ευρώ.

Β’ Ένα ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.

Τα δύο ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε, λόγω πάροδου του χρόνου, από 14.12.2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3156/ 2003 και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.

 • Το ομόλογα σειράς Α’ ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί το ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Τράπεζα ίδρυσε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4354/2015 με την επωνυμία “ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αποκτήσει τα καταγγελθέντα δάνεια ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο και θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων επταετούς διάρκειας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρείας “ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”.

Ακολούθως η Τράπεζα θα πωλήσει στον επενδυτή το ομόλογο ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ (Junior Note) έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ, με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές, προκειμένου να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.

Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. Ευρώ. Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

Επιπρόσθετα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτυγχάνονται, πέραν της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, τα εξής:

 • Αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 14,8% (31/12/2016) σε 17% κατ΄ εκτίμηση.
 • Διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων με διατήρηση της υφιστάμενης μετοχικής σύνθεσης και αποφυγή dilution.
 • Αποτελεσματική διαχείριση από θεσμική και οικονομική πλευρά των NPLs μέσω της AMC εταιρείας. Επίσης σημειώνεται ότι το μεταφερόμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μόνο δάνεια, για τα οποία έχει ληφθεί έγκριση καταγγελίας μέχρι 31/03/2017 από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας και για τα οποία έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναφέρεται ιδιαίτερα ότι, στο προς μεταφορά χαρτοφυλάκιο δεν περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια Α? κατοικίας ή ευπαθών ομάδων.

Ο στόχος είναι με βάση τα παραπάνω, η συμφωνία να περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε με βάση τους λογιστικούς κανόνες αλλά και τους κανόνες εποπτείας, να επιτευχθεί η βελτίωση των δεικτών ποιότητας του ενεργητικού.

 • Η Τράπεζα, τέλος, παραμένει μέτοχος με 20% στην εταιρεία διαχείρισης, χωρίς τοποθέτηση εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπώς η ATTICA BANK θα μπορεί εφεξής, πλήρως κεφαλαιοποιημένη, χωρίς να φέρει το βάρος του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της και με ιδιαίτερα αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας, να αναπτύξει περαιτέρω και απρόσκοπτα όλες τις δραστηριότητές της, για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών της επ΄ ωφελεία των Μετόχων της, των καταθετών της, των υπαλλήλων της, των πελατών της και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ