ΕΦΚΑ: Εξωδικαστικός μηχανισμός-προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής

Με τη σύνταξη Δεκεμβρίου τα αναδρομικά στους συνταξιούχους

Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών συμμετέχουν ως πιστωτές και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), οι οποίοι εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο., με σκοπό τη διαπραγμάτευση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Στη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν.4469/2017 διαχωρίζονται οι μεγάλες από τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, εισάγεται η έννοια του «συνοφειλέτη», διασαφηνίζεται η έννοια του «πιστωτή» και δίδονται οι ορισμοί της απαρτίας, της πλειοψηφίας και του ποσοστού των συμμετεχόντων πιστωτών.

Πιο συγκεκριμένα και για την πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων, παραθέτουμε τους ακόλουθους:

«Μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ ή κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μεγαλύτερες των 2.000.000 ευρώ.

«Μικρές επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μικρότερο από 2.500.000 ευρώ και κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μικρότερες των 2.000.000 ευρώ.

«Συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Συνοφειλέτης θεωρείται και ο εγγυητής, ενώ ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την κάλυψη παντός είδους ευθύνης έναντι τρίτων, δυνάμει ασφαλιστικής σύμβασης με τον οφειλέτη, δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη.

«Πιστωτές» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2, αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού δύνανται να υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπά που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν φορολογική κατοικία στη Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών ξεπερνούν τις 20.000,00 €.

Β. Υπάρχει προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή ρυθμισμένη οφειλή μετά την 01/07/2016 ή υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φ. Κ. Α. ή Ν. Π.Δ.Δ. περιλαμβανομένων των Ο.Τ. Α ή υπάρχει βεβαίωση μη πληρωμής επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωμής ή δικαστικής αποφάσεως λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη.

Γ. Πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού νόμου κατά τα οποία, σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αιτήσεως :

Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν:

1. θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

2. θετική καθαρή θέση (equity).

Δεν υπάγονται στην διαδικασία ρύθμισης οφειλών:

 • Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον:

1. Έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την υποβολή της αίτησης

2. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση του και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης

3. Έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα ή, για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης

4. Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση είτε από το νόμο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη κλπ.

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).

Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλήρη στοιχεία οφειλέτη και συνοφειλετών, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων προς αυτών ποσών, πρόταση ρύθμισης, έκθεση βιωσιμότητας, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά έγγραφα, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λ.π.), προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Μετά την υποβολή της αίτησης ορίζεται συντονιστής, από το μητρώο Συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο ημερών απόσπασμα της αιτήσεως και πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία σε όλους τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.

Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης, οι πιστωτές ορίζουν εκπρόσωπο για συμμετοχή στη διαπραγμάτευση υποβάλλοντας ταυτόχρονα δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση του συνόλου της οφειλής και απαντούν στο συντονιστή για την πρόθεση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Εφόσον οι συμμετέχοντες πιστωτές είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων υπάρχει απαρτία, ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και κοινοποιείται το πλήρες περιεχόμενο της αιτήσεως στους εκπροσώπους των πιστωτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διορισμό εμπειρογνώμονα (στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι υποχρεωτικός από το νόμο), υποβολής αντιπροτάσεων και τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων άλλων πιστωτών και επιλογής (μέσω ψηφοφορίας) της προτιμότερης εξ αυτών.

Στην περίπτωση έγκρισης πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών υπογράφεται, με επιμέλεια του συντονιστή, σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών. Αντίγραφο της υπογεγραμμένης πλέον σύμβασης, αποστέλλεται από τον συντονιστή προς όλους τους προαναφερόμενους. Στην αντίθετη περίπτωση κι όταν μετά το πέρας των ψηφοφοριών δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας.

Ο συντονιστής δύναται να συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας και νωρίτερα κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης:

1. Εάν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει εντός της πενθήμερης προθεσμίας τα συνοδευτικά έγγραφα που ελλείπουν από την αίτηση

2. Εφόσον δεν προκύψει απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών

3. Σε περίπτωση που η συνολική οφειλή προς τους πιστωτές υπολείπεται των 20.000€

4. Εάν ο οφειλέτης αρνηθεί την προσκόμιση στοιχείων που ζήτησε πιστωτής παρά το γεγονός ότι συναίνεσαν σε αυτή το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών.

Οι συμμετέχοντες πιστωτές που καταψήφισαν την εγκρινόμενη πρόταση αναδιάρθρωσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στο συντονιστή ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο όπου τυχόν θα υποβληθεί αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας. Μέσα στα πλαίσια επικοινωνίας για τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, δεν απαιτείται συνάντηση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, εκτός και αν υποβληθεί σχετικό αίτημα των δικαιούχων του 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής της, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

1.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δίνεται από 03/08/2017 (3 μήνες μετά την δημοσίευση του σχετικού νόμου) έως και τις 31/12/2018. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο τον οφειλέτη, όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού περαίωσης ή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας.

Στην συμφωνία αναδιάρθρωσης εντάσσονται οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν γεννηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974. Α’ 90) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Δεν εντάσσονται οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/2016 ή οφειλές φυσικών προσώπων χωρίς εμπορική ιδιότητα που εμπίπτουν ρητά στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010 (Α’ 130) για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1 ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Αρμόδιο όργανο για την εκπροσώπηση του Κ. Ε. Α. Ο στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση των όρων της, την ανατροπή και τη γνωστοποίηση αυτής είναι ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι οφειλές.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, από την παραλαβή των προσκλήσεων μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων αναδιάρθρωσης εφόσον, σύμφωνα με την πρόταση ή τις αντιπροτάσεις που υποβλήθηκαν:

α. Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον Ε. Φ. Κ. Α.

β. Η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 85% αυτών

γ. Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η διαδικασία εκπροσώπησης και έγκρισης της σύμβασης γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών της Κεντρικής Υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από το Συντονιστή του Κ.Ε.Α.Ο. μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. . Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με απόφαση Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. .

2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΑΡΘΡΟ 9)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 9, η ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης δε δύναται να φέρει τον ΕΦΚΑ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών (αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών). Σε περίπτωση που το ποσό που δύναται να πληρώσει ο οφειλέτης υπερβαίνει την αξία της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών και τρίτων προσώπων, θα πρέπει να υπολογιστεί πώς θα διανεμηθεί συμμετρικά το υπερβάλλον ποσό (αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών).

Επομένως, για τη διαμόρφωση θετικής ψήφου του ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Ο υπολογισμός της «αξίας ρευστοποίησης» της περιουσίας του οφειλέτη

β) Η ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής

γ) Η κατάταξη του ΕΦΚΑ κατά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

δ) Η κατανομή της συνολικής ικανότητας αποπληρωμής με όρους καθαρής παρούσας αξίας

Ο υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης που λαμβάνει ο κάθε πιστωτής υπολογίζεται όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το αρ.977 του Κ.Π.Δ., η δε κατανομή της συνολικής ικανότητας αποπληρωμής προς τους πιστωτές γίνεται με όρους παρούσας αξίας, προεξοφλώντας τις διαθέσιμες χρηματορροές με επιτόκιο προεξόφλησης Euribor τριμήνου, προσαυξανόμενο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (5%).

Ως «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη, νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος, που για το ΚΕΑΟ ισούται με το χρόνο αποπληρωμής εκατόν είκοσι (120) μηνιαίων δόσεων. Στην κοινοποιούμενη Υ.Α. προβλέπονται λεπτομερώς τα στοιχεία και οι αξίες που λαμβάνονται υπόψη από το Κ.Ε.Α.Ο., προκειμένου να αξιολογηθεί η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων, καθώς και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τον τύπο του οφειλέτη για την εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής. Ο υπολογισμός των παραπάνω παραμέτρων σε πρώτο στάδιο θα υποστηρίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. . Σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνεται με τυποποιημένο τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου θα αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

2.3 ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Τα αρμόδια όργανα αποδέχονται τις προτάσεις αναδιάρθρωσης υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν.4469/2017, στις περιπτώσεις που το σύνολο της βασικής οφειλής προς το Κ.Ε.Α.Ο. ανέρχεται έως 20.000 €, με τους εξής όρους ανά περίπτωση:

1. Για βασικές οφειλές που εντάσσονται στη σύμβαση μέχρι του ποσού των 3.000€:

i. Αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τμηματικά, σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.

ii. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ

iii. Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

2. Για βασικές οφειλές που εντάσσονται στη σύμβαση άνω των 3.000€ έως 20.000 €:

i. Αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τμηματικά, σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο

ii. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ

iii. Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής

iv. Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης.

2.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Κ.Ε.Α.Ο. – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Πρόταση οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή υπερψηφίζονται από τα αρμόδια όργανα του Κ.Ε.Α.Ο. υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

→ Το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παρ. 2 του αρ. 9 του συγκεκριμένου νόμου, με όρους καθαρής παρούσας αξίας

→ Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού όπως αυτό προσδιορίζεται στο ανωτέρω στοιχείο, δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες. Για τον καθορισμό των δόσεων δε λαμβάνονται υπ’ όψιν ποσά υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται αυτούσια στη σύμβαση (παρ. 4 αρ.15)

→ Το ύψος της προτεινόμενης δόσης δεν υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ

→ Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ή από την κοινοποίηση της επικυρωτικής απόφασης αυτής στο Κ.Ε.Α.Ο. και οι υπόλοιπες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

Στην περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, το Κ.Ε.Α.Ο. υπερψηφίζει μεταξύ αυτών την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού σε λιγότερες δόσεις.

Το Κ.Ε.Α.Ο. δε συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

2.5 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στην παρ. 3 του αρ. 16 του εν λόγω νόμου. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων θα κοινοποιηθούν στις υπηρεσίες σας με νεότερο έγγραφό μας, μετά από την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

2.6 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ.13 του παρόντος νόμου, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από το συντονιστή στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα 70 ημερών, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση. Η αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται αυτοδικαίως όταν η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη ή ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Από την ημερομηνία υπογραφής από το Κ.Ε.Α.Ο. της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση σε αυτό της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση, σύμφωνα με την παρ.19 του άρθρου 15, για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές:

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.
Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α. ν. 86/1967 (Α’136) και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

2.7 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 14 επέρχεται αυτοδίκαια ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης και αναβίωση των απαιτήσεων σε περίπτωση:

– Μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις

– Μη υποβολής ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

– Μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών, δηλ. οφειλών που βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης (ή από την ημερομηνία δικαστικής επικύρωσής της) ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύμβαση, εντός 60 ημερών από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους

– Αθέτησης των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης προς οποιονδήποτε πιστωτή.

Το Κ.Ε.Α.Ο. υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας προς όλους τους πιστωτές.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα κοινοποιηθούν στις υπηρεσίες σας με νεότερο έγγραφο.

Η ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών έχει ως συνέπεια την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των αναλογούντων προσαυξήσεων και τόκων, καθώς και την επιδίωξη της είσπραξης της με όλα τα προβλεπόμενα μέσα.

2.8 ΡΟΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OCW – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων, στους εκπροσώπους των πιστωτών και, κατ’ επέκταση, στα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης του Κ.Ε.Α.Ο. παρέχεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (OCW).

Πιο συγκεκριμένα:

Παρέχεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή σε δύο (2) χρήστες με ρόλους «ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ» και «ΕΓΚΡΙΤΗ». Οι εν λόγω χρήστες, αρχικά ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας τους για το γεγονός ότι εκπροσωπούν το Κ.Ε.Α.Ο. για τη/τις συγκεκριμένη/ες αίτηση/εις και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET, εισέρχονται στην εφαρμογή προκειμένου να μετέχουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Ο «Καταχωρητής» ενημερώνει το σύστημα της εφαρμογής με το αποτέλεσμα των ενεργειών του κάθε σταδίου και ο «Εγκριτής» επικυρώνει την καταχώρηση. Καταχώρηση που δε φέρει έγκριση, λογίζεται ως μη διενεργηθείσα. Κατά τη διάρκεια της εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρεών, οι εκπρόσωποι των πιστωτών διαμορφώνουν κρίση και ψηφίζουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Πρόσκληση για συμμετοχή στην διαπραγμάτευση Μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον συντονιστή για κάθε αίτηση που πληροί τα κριτήρια ένταξης, το Κ.Ε.Α.Ο. εντός 10 ημερών, οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του για συμμετοχή ή όχι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

– Ψήφιση πρότασης οφειλέτη και αντιπροτάσεων Αφορά τη διαμόρφωση και την καταχώρηση στην πλατφόρμα της ψήφου του εκπροσώπου του Κ.Ε.Α.Ο. για την πρόταση οφειλέτη και τις τυχόν αντιπροτάσεις πιστωτών. Για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο., οι εκπρόσωποι λαμβάνουν υπόψη τα αναφερόμενα στις παρ. 2.2 και 2.4 της παρούσης.

Επιπλέον, δύναται να προκύψει ανάγκη ψηφοφορίας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο και ενδεικτικά για τα ακόλουθα:

– Πρόταση / αίτημα αντικατάστασης συντονιστή. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να διαμορφωθεί θετική ή αρνητική ψήφος θα πρέπει να εξετάζονται οι λόγοι που προτείνεται η αντικατάσταση, καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύεται από το Κ.Ε.Α.Ο. και τα αρμόδια όργανα θα οριστικοποιούν την ψήφο τους μετά από σχετική επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία.

– Πρόταση για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων / δικαιολογητικών, ή για παράταση της προθεσμίας που διανύεται ή για διορισμό ευπειρογνώυονα σε μικρή επιχείρηση (προαιρετικός διορισμός). Στις περιπτώσεις αυτές το Κ. Ε. Α. Ο. μετέχει με θετική ψήφο. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η παράταση της προθεσμίας που διανύεται ζητείται από το Δημόσιο, αυτή παρατείνεται χωρίς να απαιτείται να συμφωνεί το 1/3 των πιστωτών.

– Πρόταση για ορισμό συνάντησης μεταξύ των εμπλεκόμενων στη διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να διαμορφωθεί θετική ή αρνητική ψήφος θα πρέπει να εξετάζονται οι λόγοι που προτείνεται η συνάντηση, καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύεται από το Κ. Ε. Α. Ο. και τα αρμόδια όργανα θα οριστικοποιούν την ψήφο τους μετά από σχετική επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία. Στην περίπτωση ορισμού συνάντησης, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Κ. Ε. Α. Ο. δύναται να εκπροσωπηθεί από το συνεργαζόμενο με την υπηρεσία δικηγόρο μετά από σχετική εντολή ή εξουσιοδότηση. Σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται κάποια/ες από τις προαναφερόμενες προτάσεις και απαιτείται ενέργεια από τους συμμετέχοντες πιστωτές αποστέλλεται, μέσω της εφαρμογής OCW, ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με σχετική ενημέρωση σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία.

Το εν λόγω e-mail προωθείται άμεσα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών προκειμένου να λάβουν γνώση τα αρμόδια όργανα. Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των υπηρεσιών για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουν σε συνεχή βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των κρίσιμων προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε χρήστης της εφαρμογής OCW θα εισέρχεται σε αυτή με χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET, εφιστούμε την προσοχή των εμπλεκόμενων υπαλλήλων για την αποκλειστική χρήση των εν λόγω κωδικών από τους ίδιους. Σε περίπτωση που αυτοί οι κωδικοί έχουν χορηγηθεί σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. λογιστές, συγγενικά πρόσωπα, κ.λπ.) θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης (password).

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής δύναται να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Από την κατάθεση αιτήσεως έως και την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, υπάρχει αυτοδίκαια αναστολή μέτρων είσπραξης, εκκρεμών ή μη, τόσο ατομικής όσο και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του οφειλέτη.

Η συζήτηση της συγκεκριμένης αιτήσεως προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση, ενώ η σχετική απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (Α’ 297) και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης, η συγκεκριμένη αίτηση υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, προς καταχώριση και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. με επιμέλεια και έξοδα που βαρύνουν τον αιτούντα. Για τους υπόλοιπους οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Πριν την έκδοση απόφασης εξετάζονται όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που υποβάλλεται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η απόφαση δικαστηρίου αποτελεί τίτλο εκτελεστό, είναι δεσμευτική ως προς το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση και καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (Α’297) η απόφαση επικύρωσης καταχωρείται και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους υπόλοιπους οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. .

Το Δικαστήριο εκδίδει απορριπτική απόφαση μόνο όταν συντρέχει μία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • έχουν παραβιαστεί οι υποχρεωτικοί κανόνες των άρθρων 9 και 15,
 • παραβιάστηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η βλάβη που προκλήθηκε σε πιστωτή δεν αποκαθίσταται με άλλο τρόπο,
 • δεν κλητεύθηκαν στη διαπραγμάτευση πιστωτές με ποσοστό ικανό να ανατρέψει τη σύμβαση,
 • ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους αυτής,
 • προκύψει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης, μη συμβαλλόμενων πιστωτών, αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύμβαση αναδιάρθρωση οφειλών.

Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση για την επικύρωση, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης. Στην περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης, η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών παύει να ισχύει έναντι όλων και εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 14.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ