Ρύθμιση οφειλών και επιμήκυνση για 32.000 δικαιούχους ΟΕΚ

Περικοπή και ρύθμιση τόκων υπερημερίας-Ευνοϊκότεροι όροι για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Ρύθμιση οφειλών και επιμήκυνση για 32.000 δικαιούχους ΟΕΚ

Με τη σχετική υπουργική απόφαση, που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, καθορίζεται η διαδικασία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), καθώς και η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

Η απόφαση προβλέπει την δραστική περικοπή και ρύθμιση των τόκων υπερημερίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής από 240 σε 360 δόσεις και περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι, ΑμεΑ κτλ).

Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν:

α) οικιστές, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης οριστικού παραχωρητηρίου,

β) οικιστές, οι οποίοι έχουν λάβει οριστικό παραχωρητήριο και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής και

γ) οικιστές με οριστικό παραχωρητήριο, για το οποίο έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και αδυνατούσαν να ανταποκριθούν.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης υπουργικής Απόφασης, που προέβλεπε την δραστική μείωση της τιμής παραχώρησης για 150 οικισμούς του τέως ΟΕΚ στα 304,41 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση λύνει οριστικά το πρόβλημα 32.000 δικαιούχων εργατικών κατοικιών, οι οποίοι βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πριν από το 1978.

Τρόπος υπολογισμού και ρύθμιση οφειλών

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά στον τρόπο υπολογισμού και στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων οικιστών του τ. ΟΕΚ και, συγκεκριμένα, στον τρόπο εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και άληκτου κεφαλαίου, καθώς και στην επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ είτε πρόκειται για περιπτώσεις που βρίσκονται σε στάδιο έκδοσης οριστικών παραχωρητηρίων είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια και βρίσκεται σε ισχύ ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια, έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και εκκρεμεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ.

Σκοπός των παρακάτω ρυθμίσεων αποτελεί η διευκόλυνση των δικαιούχων, ώστε να αποκτήσουν οριστικά παραχωρητήρια, που η έκδοσή τους εκκρεμεί ή να αποπληρώσουν τυχόν χρονίζουσες και μη οφειλές τους, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, τα αντίστοιχα έσοδα του ΟΑΕΔ, που βαίνουν συνεχώς μειούμενα.

Περίπτωση Α:

Δικαιούχοι κατοικιών στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) για τους οποίους έχουν εκδοθεί συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης (προσωρινά παραχωρητήρια) και αναμένεται η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων.

α) Στις ρυθμίσεις αποπληρωμής της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι οικιστές της περίπτωσης Α, κατόπιν αίτησής τους, β) Οικιστές σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ) για τους οποίους έχει ανακοινωθεί από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, τιμή μονάδας παραχώρησης ανά τ.μ., μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ κατά εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 3153/195/14.2.2017 στην αίτησή τους ζητούν και τον επανυπολογισμό της τιμής παραχώρησης της κατοικίας τους, βάσει της νέας ενιαίας τιμής μονάδας παραχώρησης. Για τους λοιπούς ισχύει η χαμηλότερη ανακοινωθείσα τιμή και εντάσσονται στις λοιπές ρυθμίσεις της παρούσας. γ) Επί της τιμής παραχώρησης της κατοικίας (βάση της υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 απόφασης του ΔΣ και υπουργικής απόφασης 3153/195), εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι γενικές ρυθμίσεις της παρούσας και ορίζεται το τελικό τίμημα παραχώρησης. Αφού αφαιρεθεί από το τελικό τίμημα παραχώρησης το όποιο ποσό έχει καταβληθεί από το δικαιούχο, μέσω του συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, ορίζεται η οφειλή του δικαιούχου και το ύψος των δόσεων. Στις τυχόν καθυστερημένες μηνιαίες καταβολές, που προέβλεπε το προσωρινό παραχωρητήριο, δεν επιβάλλεται τόκος υπερημερίας. δ) Αν μέσω των προβλεπόμενων στο συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης (προσωρινό παραχωρητήριο), κατά την ημερομηνία έκδοσης του οριστικού παραχωρητηρίου, έχει καταβληθεί ποσό που φτάνει ή υπερβαίνει το 60% της ως άνω οριζόμενης τιμής παραχώρησης, τότε πραγματοποιείται έκπτωση 40% επί αυτής και ο δικαιούχος αιτείται άρση της υποθήκης της κατοικίας του. Το τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό, πέραν του 60%, επιστρέφεται στο δικαιούχο εντός χρόνου που ορίζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των πέντε ετών. ε) Η ορισθείσα οφειλή απομειούται, ως κατωτέρω, εφόσον από το δικαιούχο καταβληθεί

ε1: Εντός ενός έτους, το 50% της οφειλής, παρέχεται μείωση κατά 50%.

ε2: Εντός πέντε ετών, το 60% της οφειλής, παρέχεται μείωση κατά 40%.

ε3: Εντός δέκα ετών, το 80% της οφειλής, παρέχεται μείωση κατά 20%.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης του οριστικού παραχωρητηρίου.

Περίπτωση Β:

Δικαιούχοι με οριστικά παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει, κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40%

Β1. Αρχικοί ή μέσω γονικής παροχής ή νόμιμοι κληρονόμοι δικαιούχοι που έχουν αποπληρώσει εντός πέντε ετών, καταβάλλοντας το 60% της οφειλής τους, έχουν επιτύχει έκπτωση 40% και εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες και να κάνουν οι ίδιοι χρήση της κατοικίας τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξής τους στις ρυθμίσεις της παρούσας.

α) Εντός έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας, με αίτησή τους, ζητούν τον επανυπολογισμό της τιμής παραχώρησης της κατοικίας τους, εφόσον αυτό αρχικά είχε υπολογισθεί με τιμή μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 3153/195 /17.2.2017, απόφαση υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 ΔΣ του ΟΑΕΔ).

β) Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από το δικαιούχο υπερβαίνει την τιμή παραχώρησης (Β1 α), δικαιούται επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, εντός χρόνου που ορίζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των πέντε ετών.

Β2. Ενήμεροι δικαιούχοι ως προς το σύνολο των προβλεπόμενων στο οριστικό παραχωρητήριο μηνιαίων καταβολών.

α) Ισχύει το Β1α

β) Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβάλει ο δικαιούχος υπερβαίνει το 60% της νέας τιμής παραχώρησης, (Β1 α) και βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χρόνου των πέντε ετών από την έκδοση του παραχωρητηρίου του, επιτυγχάνει έκπτωση 40% επί αυτής. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο δικαιούχο εντός χρόνου που ορίζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των πέντε ετών.

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφού προσδιοριστεί η νέα τιμή παραχώρησης της κατοικίας και εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες στην παρούσα γενικές ρυθμίσεις ορίζεται το τελικό τίμημα παραχώρησης. Από αυτό, αφού αφαιρεθεί το όποιο ποσό έχει ήδη καταβληθεί από το δικαιούχο (μη υπολογιζόμενων τυχόν ήδη καταβληθέντων τόκων υπερημερίας), ορίζεται η νέα οφειλή του, ο αριθμός και το ύψος των υπολειπόμενων δόσεων.

δ) Επί της νέας οφειλής, (όπως αυτή ορίζεται στο Β2 γ) είναι δυνατές οι προβλεπόμενες στο Α1ε (ε1, ε2, ε3) απομειώσεις και ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την ημερομηνία ορισμού της οφειλής από τον ΟΑΕΔ.

ε) Αν ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση του νέου αυξημένου αριθμού δόσεων και εξοφλήσει την οφειλή του εντός του προβλεπόμενου από το οριστικό παραχωρητήριο χρόνου, πραγματοποιείται μείωση της οφειλής κατά 20%. Στην περίπτωση που ο ως άνω δικαιούχος δεν κατορθώσει να εξοφλήσει την οφειλή του εντός του αρχικά προβλεπόμενου στο οριστικό του παραχωρητήριο χρόνου και πριν ο χρόνος αυτός λήξει, δύναται να αιτηθεί την ένταξή του στο σύνολο των 360 δόσεων, παραιτούμενος της έκπτωσης του παρόντος άρθρου.

Β3. Μη ενήμεροι δικαιούχοι ως προς τις προβλεπόμενες στο οριστικό παραχωρητήριο, μηνιαίες καταβολές.

α) Οι ως ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της Β1α.

β) Με βάση τη νέα τιμή παραχώρησης της κατοικίας (Β1α) και αφού εφαρμοστούν επί αυτής, κατά περίπτωση, οι γενικές ρυθμίσεις της παρούσας ορίζεται το τελικό τίμημα παραχώρησης. Αφού από αυτό αφαιρεθεί το σύνολο των ήδη καταβληθέντων ποσών, (πλην των τυχόν ήδη καταβληθέντων τόκων), προσδιορίζεται η νέα οφειλή, το ύψος και ο αριθμός των δόσεων.

γ) Το ποσό των τόκων υπερημερίας, που έχει προκύψει, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού απομειωθεί κατά 50%, κατανέμεται ισομερώς στον αριθμό των δόσεων, όπως παραπάνω έχει προσδιορισθεί (Β3 β) και εξυπηρετείται παράλληλα σε κάθε περίπτωση με τις δόσεις της οφειλής.

δ) Επί της νέας οφειλής, όπως αυτή ορίζεται στο (Β3 β), είναι δυνατές οι απομειώσεις που αναφέρονται στο Αε (ε1, ε2, ε3) και ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την ημερομηνία ορισμού της οφειλής. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το προς αποπληρωμή ποσόν των τόκων υπερημερίας δεν υπόκειται στις αντίστοιχες μειώσεις και οι δόσεις καταβολής του εναρμονίζονται με τους παραπάνω αναφερόμενους χρόνους ε) Για τους δικαιούχους της περίπτωσης Β3 έχει ισχύ το Β2ε.

Περίπτωση Γ:

Δικαιούχοι κάτοχοι οριστικών παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

α. Εντός έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας, ο δικαιούχος οικιστής με αίτησή του ζητά την ένταξή του στη ρύθμιση 1 παρ. 3 των γενικών ρυθμίσεων της παρούσας.

β. Ως υπολειπόμενο χρέους του δικαιούχου οικιστή ορίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων, χωρίς δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της τιμής παραχώρησης της κατοικίας (διατηρείται η τιμή παραχώρησης του οριστικού του παραχωρητηρίου).

γ. Επί του χρέους αυτού, (όπως ορίζεται παραπάνω β), εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις 6 και 8, και καθορίζεται η νέα οφειλή και το ύψος των δόσεων.

δ. Για τους τόκους υπερημερίας ισχύει η Β3γ.

ε. Επί της νέας οφειλής (γ) έχει ισχύ το Β3δ.

Ως χρόνος έναρξης των καταβολών νοείται η ημερομηνία ορισμού της οφειλής από τον ΟΑΕΔ.

Ένταξη και αποδέσμευση στις ρυθμίσεις της παρούσας

α) Προϋπόθεση για την ένταξη του δικαιούχου οικιστή στις διατάξεις της παρούσας αποτελεί η ιδιοκατοίκηση.

β) Σε περίπτωση που δικαιούχος κάνει χρήση οποιασδήποτε εκ των αναφερόμενων στην παρούσα γενικών και ειδικών ρυθμίσεων και προβεί σε πώληση ή εκμίσθωση της κατοικίας του εντός 10 ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους της περίπτωσης Α και πέντε ετών από την ένταξή του στις ρυθμίσεις της παρούσας, για τους δικαιούχους των περιπτώσεων Β και Γ, αυτόματα εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης των διατάξεων αυτών και οφείλει να καταβάλει στον ΟΑΕΔ, προ της πώλησης ή εκμίσθωσης, το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε.

γ) Στο διάστημα αυτό, των πέντε και 10 ετών, αντιστοίχως, η υποθήκη του ακινήτου παραμένει στον ΟΑΕΔ και αίρεται, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου και αφού καταβάλλει το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει κατά την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα τίθεται υπόψη του ΔΣ του ΟΑΕΔ και θα επιλύεται με απόφασή του.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων οικιστών στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) ορίζεται σε 360, για τις περιπτώσεις των οικιστών Α και Β. Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Β δύνανται να διατηρήσουν τον προβλεπόμενο στο οριστικό παραχωρητήριο τους χρόνο, εφόσον το αιτηθούν. Στην περίπτωση Γ, παρέχεται πρόσθετος χρόνος αποπληρωμής δέκα ετών (120 δόσεις), με αφετηρία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου, στην οποία θα ορίζεται και η οφειλή του προς τον ΟΑΕΔ.

Περιπτώσεις οικισμών του τ. ΟΕΚ, (όπως ο οικισμός Ολυμπιακό Χωριό), για τους οποίους έχει ανακοινωθεί τιμή μονάδας επιφανείας μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει στο κεφάλαιο Β της υπουργικής απόφασης 3153/195/14.2.2017, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του κεφαλαίου Δ είτε στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Ε της ως άνω υπουργικής απόφασης και, ως εκ τούτου, τυγχάνουν εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρούσας, μη λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις καθορισμού της τιμής μονάδας παραχώρησης ή των όρων αποπληρωμής.

Σύμφωνα με την απόφαση, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους όλων των περιπτώσεων (Α, Β, Γ), μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξαιρούνται για διάστημα έξι μηνών τμηματικά και αθροιστικά όχι πέραν των τριών ετών, με ισόχρονη επιμήκυνση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, χωρίς επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλου είδους κυρώσεις. Ενδεικτικά, ως λόγοι ένταξης στη ρύθμιση αυτή αναφέρονται η απώλεια εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία, η αδυναμία προς εργασία (ασθένεια) ή άλλη εξίσου σοβαρή αιτία που καθιστά αδύνατη για το δικαιούχο την παρακολούθηση της οφειλής του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση του δικαιούχου για την ένταξή του στη ρύθμιση αυτή, ορίζονται από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις εξετάζονται από αυτόν.

Εξακολουθεί η ισχύς της διάταξης που αφορά στην έκπτωση κατά 50% στο τίμημα παραχώρησης στους πολύτεκνους δικαιούχους που εμπίπτουν στην περίπτωση Α. Στους δικαιούχους κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) με τρία ή τέσσερα προστατευόμενα μέλη-παιδιά, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις περιπτώσεις χηρείας με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος-παιδί, στις οικογένειες με προστατευόμενο μέλος ΑμΕΑ,στις οικογένειες με μέλος με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και στους συνταξιούχους κατά τον υπολογισμό του τελικού τιμήματος παραχώρησης, πραγματοποιείται έκπτωση 20%. Δικαιούχος που τυχόν εμπίπτει σε περισσότερες από μία των παραπάνω κατηγοριών, επιλέγει μία εξ αυτών, για να ενταχθεί. Οι παραπάνω απομειώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται εκ νέου, όσες από αυτές έχουν τυχόν χρησιμοποιηθεί ήδη από το δικαιούχο (π.χ. η διάταξη πολυτέκνων στις περιπτώσεις Β και Γ). Η ισχύς των αναφερόμενων παραπάνω χαρακτηριστικών του δικαιούχου εξετάζεται κατά την ημερομηνία αίτησής του για την ένταξη στις ρυθμίσεις της παρούσας.

Η επιβολή νέων τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των περιπτώσεων Β και Γ παύει να ασκείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής από το δικαιούχο της αίτησης ένταξής του στις ρυθμίσεις της παρούσας έως και του ορισμού της οφειλής του από τον οργανισμό.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ