ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με έως 80% επιδότηση

Νέες οδηγίες σηματοδότησης έργων του ΕΠΑνΕΚ προς δικαιούχους

Στις 23 Μαρτίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση έργων στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, προϊόν της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση

Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας

Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Δικαιούχοι:

 1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

Υλικά – Κατασκευές

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υγεία & Φάρμακα

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αναδυόμενες Τεχνολογίες

 1. Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
 1. Λοιποί φορείς που λογίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί, ως κάτωθι:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143)

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013, παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του ερευνητικού οργανισμού, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ο Φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου.
2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.

3. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και:

α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και

β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων.

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Μέγιστη Διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες

Αριθμός δικαιούχων ανά έργο

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης των έργων ETAK που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των κάτωθι 3 παρεμβάσεων:

Παρέμβαση I.   Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

Παρέμβαση II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί».

Παρέμβαση III.  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Ενισχυόμενες δαπάνες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)

υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

Πίνακας με όρια Χρηματοδότησης

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III Αξιοποίηση Ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000

Πίνακας με ένταξη χρηματοδότησης

Παρέμβαση Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
Μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης
Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

 

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ