Eurobank: Στα 40 εκατ. ευρώ έφτασαν τα καθαρά κέρδη το 2ο 3μηνο

Νικόλαος Καραμούζης: Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές, θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης

Eurobank: Οι 15 λόγοι για την ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις

Στα 40 εκατ. ευρώ έφτασαν τα καθαρά κέρδη για τη Eurobank το 2ο 3μηνο του 2017, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο και 0,3 δισ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2017.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο 2017. Ο

δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 113,8% στο τέλος Ιουνίου 2017, έναντι 115,1% στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -193 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 44,1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο και 0,8 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά (91 εκατ.), μειώθηκαν όμως κατά 40,9% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 51,1% στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Β΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.

Νικόλαος Καραμούζης: Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές, θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρει ότι «η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές, θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων, αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης».

Οι προτεραιότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα επισημαίνει, ότι «μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

Σε αυτές τις συνθήκες, ο κ. Καραμούζης, αναφέρει ότι «η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τον στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας».

Φωκίων Καραβίας: Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, αναφέρει ότι «η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους.

Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών προ προβλέψεων, κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες, κατά 19% (σε ετήσια βάση).

Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον.

Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων, καθώς ανακάμπτει η ελληνική οικονομία, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το β΄ τρίμηνο».

«Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων»

Ο κ. Καραβίας επισημαίνει ότι «ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Παράλληλα, η μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών.

Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Σημαντική για τις προοπτικές της Τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro forma) στο 17.1%.

Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017».

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ