Πρωτογενές πλεόνασμα 1,936 δισ ευρώ στο 1o εξάμηνο

ττο πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,936 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προυπολογισμός το εξάμηνο Ιανουάριος – Ιούνιος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,632 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 431 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο διάστημα του εξαμήνου ανήλθε σε 1,596 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,852 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 3,092 δισ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,175 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,338 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 74 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 114 εκατ. ευρώ ή 95,2%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 90 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

γ) ‘Αμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 8,9%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 247 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,1%,

στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 18,5%,

ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 68 εκατ. ευρώ ή 12,2%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 80 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 9,5%,

ια) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 10 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,6%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 10 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 344 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών το Μάιο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,842 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,709 δις ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 836 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,493 δις ευρώ αυξημένο κατά 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,424 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 79 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Ιουνίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 106 εκατ. ευρώ,

β) των φόρων στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ,

γ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 55 εκατ. ευρώ,

δ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,

ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 36 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Ιούνιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 65 εκατ. ευρώ,

β) στο Φόρο Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 44 εκατ. ευρώ,

γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 16 εκατ. ευρώ,

ε) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 41 εκατ. ευρώ,

ζ) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 13 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 69 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 269 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (243 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ανήλθαν στα 23,771 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,443 δις ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,863 δις ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,149 δις ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 757 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 178 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 44 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 87 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,847 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 428 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,694 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ