Τράπεζα Πειραιώς: Στα 7 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το 2ο τρίμηνο

Χρήστος Μεγάλου: Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας

Οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία σταδιακά και στην τραπεζική αγορά

Κέρδη 7 εκατ. ευρώ σημείωσε η Tράπεζα Πειραιώς το 2ο 3μηνο του 2017. Συγκεκριμένα, το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους 7 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία 7 εκατ. το 1ο 3μηνο.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα, ύψους 14 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, έναντι ζημίας 13 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS, σημείωσαν κατά το 1ο 6μηνο ζημίες 75 εκατ. ευρώ.

Η βασική τραπεζική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς, (η «Piraeus Bank» )κατέγραψε κέρδη ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 40,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά 1,4 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016.

Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το 2ο 3μηνο συνολικά. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 38,2 δισ. (+150 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ. στο τέλος του 2ου 3μήνου. Η θετική τάση από τον Ιούνιο 2017 συνεχίζεται στο 3ο 3μηνο, με περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων άνω των 300 εκατ. λόγω της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος.

Δάνεια προ προβλέψεων

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 62,0 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 46,4 δισ. αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 58,9 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113% από 126% ένα έτος νωρίτερα και από 116% στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017.

Χρήστος Μεγάλου: Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου αναφέρει ότι: «Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στα 549 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για την περίοδο του 1ου 6μήνου

Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν στο υψηλότερο σημείο του εύρους των εκτιμήσεών μας, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο, για την περίοδο του 1ου 6μήνου. Στο 2ο 3μηνο, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, ύψους 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 7 εκατ. το ευρώ το προηγούμενο 3μηνο.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε το 2ο 3μηνο στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς.

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Στο τέλος του 2ου 3μήνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο 3μηνο (16,8%). Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά 4,9 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και 3,3 δισ. ευρώ από το υψηλό τους, αντίστοιχα. Επιπλέον, το βελτιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, ενίσχυσε τις καταθέσεις των πελατών μας από τα μέσα Ιουνίου και αντέστρεψε τις εκροές, κλείνοντας το 2ο 3μηνο με τριμηνιαίες εισροές ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η τάση αυτή διατηρείται μέχρι τώρα και κατά το 3ο 3μηνο, με εισροές άνω των 300 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά 0,7 δισ. ευρώ το 2ο 3μηνο και διαμορφώθηκε στα 10,3 δισ. ευρώ, ενώ μειώθηκε περαιτέρω το 3ο 3μηνο, φθάνοντας τα 8,5 δισ. προς τα τέλη Αυγούστου, κυρίως λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων, της απομόχλευσης και της διεύρυνσης της διατραπεζικής αγοράς repos».

Αναφερόμενος στον στρατηγικό σχεδιασμό ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνει:

«Στα τέλη Μαΐου 2017, ανακοινώσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020, με τίτλο ?Αgenda 2020?. Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα (Piraeus Bank) κατέγραψε κέρδη ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%, η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της κύριας δραστηριότητάς μας και συνιστά ένδειξη για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Η Piraeus Bank απέφερε ένα αποδοτικό σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 1ο 6μηνο, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM, το οποίο διαμορφώθηκε στις 310 μβ, εσόδων από προμήθειες επί του ενεργητικού στις 71 μβ και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52%.

Το Piraeus Legacy Unit (PLU) κατέγραψε ζημίες ύψους 217 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, ενώ μείωσε το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά 1,0 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η μείωση του PLU θα επιταχυνθεί περαιτέρω μέσω προγραμματισμένων αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων, διαγραφών, αποεπενδύσεων και στοχευμένων πωλήσεων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για τη μείωση των κινδύνων.

Με την ένταξή μου στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα Απριλίου 2017, εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους».

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ