Ανοίγει εντός Ιουνίου το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019

νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Εντός Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019.

Το νέο πρόγραμμα θα έχει ελάχιστες διαφοροποιήσεις από αυτό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με μία ίσως από τις σημαντικότερες το γεγονός ότι, θα προστεθεί μία επιπλέον κατηγορία δικαιούχων, για ακόμη μεγαλύτερα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα, οι οποίοι θα λαμβάνουν μόνον επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

Επίσης, βελτιωμένη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί στο «Εξοικονομώ» ΙΙ.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα
 • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους

Με ιδιαίτερη ΜΕΡΙΜΝΑ στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019

Στο νέο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίεςπολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ποια ακίνητα μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα(έχει ενταχθεί στον Ν.4178/13 ΄ή στον Ν,4495/2017 και έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του ειδικού προστίμου ) &, δεν είναι ολοσχερώς ή μερικώς αυθαίρετη.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ)  σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής)  ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται από το Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον  2019

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η μεγάλη τομή που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Η απαιτούμενη αίτηση για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Οι  ενδιαφερόμενοι πολίτες  μπορούν μέσω του Συμβούλου  Έργου να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι.

Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Ενοικιαζόμενη Κατοικία / Kατοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση

Δικαίωμα ένταξης στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ll έχουν και οι Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενης κατοικίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες κατοικιών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. (Φυσικά και οι ιδιοκτήτες που συνεργάζονται με την Πλατφόρμα Airbnb)

Εάν η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη (ή διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση), τότε ο ωφελούμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) ΕΕ 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(EL L352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ανωτέρω ενισχύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) Ευρώ.

Προς τούτο, απαιτείται από τον δυνητικό Ωφελούμενο (επικαρπωτή/ πλήρη κύριο) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Σε περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ορίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη.

Η έμπειρη ομάδα της EnerCo, αναλαμβάνει υπεύθυνα να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 • Έλεγχος δυνατότητας ένταξης στο πρόγραμμα
 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική για την σίγουρη ένταξη στο πρόγραμμα
 • Eύρεση επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας

Για οποιαδήποτε απορία ή διευθέτηση του φακέλου σας, καλέστε στο 801 11 25 800 και στο 210 99 66 993 ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας:

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ