«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019»: Πώς να ενταχθείτε στο πρόγραμμα

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019» το οποίο χρηματοδοτεί μια σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Για να ενταχθείτε όμως στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλετε σωστά την αίτηση. Καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό για να μη σας χάσετε την επιδότηση λόγω λαθών στη συμπλήρωση της αίτησης όπως συνέβη σε αρκετούς συμπολίτες μας στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Στο νέο πρόγραμμα υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο, έχει προστεθεί μία επιπλέον κατηγορία δικαιούχων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα  ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα. Οι δικαιούχοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα λαμβάνουν μόνον επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

Επίσης, βελτιωμένη είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί παλιότερα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίεςπολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ποια ακίνητα μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Υφίστανται νόμιμα (έχουν ενταχθεί στον Ν.4178/13 ΄ή στον Ν,4495/2017 και έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του ειδικού προστίμου ) &, δεν είναι ολοσχερώς ή μερικώς αυθαίρετες.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ)  σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής)  ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει  7 εισοδηματικές κατηγορίες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται από το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Στο νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», έχει αποσυνδεθεί η υποχρέωση λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Η απαιτούμενη αίτηση για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Οι  ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν μέσω του Συμβούλου  Έργου να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι.

Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Ενοικιαζόμενη Κατοικία / Κατοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση

Δικαίωμα ένταξης στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019έχουν και οι Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενης κατοικίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες κατοικιών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. (Φυσικά και οι ιδιοκτήτες που συνεργάζονται με την Πλατφόρμα Airbnb).

Εάν η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη (ή διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση), τότε ο ωφελούμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) ΕΕ 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EL L352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ανωτέρω ενισχύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) Ευρώ.

Προς τούτο, απαιτείται από τον δυνητικό Ωφελούμενο (επικαρπωτή/ πλήρη κύριο) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Σε περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ορίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη.

Έχετε απορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε άμεσα για ενημέρωση!

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ