Επιδοτήσεις 22 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην καινοτομία

22 εκατ. ευρώ
Φωτογραφία από pixabay

Τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, ενισχύουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Ειδικότερα, για τους δικαιούχους, τα ποσοστά επιδότησης, τις προθεσμίες, τις επιλέξιμες δαπάνες και λοιπά βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων προγραμμάτων:

1. «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ)»: Η δράση, ύψους 5,3 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε επιχειρήσεις, δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες και παραγωγικές διαδικασίες, διοικητική/οργανωτική καινοτομία κ.ά.

Περί τα 1,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για προτάσεις που θα αφορούν στον τομέα της αγροδιατροφής, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα (3,7 εκατ. ευρώ) για σχέδια από τους κλάδους: βιοεπιστήμες & υγεία/φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενέργεια, περιβάλλον & βιώσιμη ανάπτυξη – κλιματική αλλαγή, μεταφορές & εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) επιχορηγούμενων ενεργειών στον τομέα της αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ για καθέναν από τους άλλους θεματικούς τομείς «ταβάνι» είναι οι 600.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτούνται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε ποσοστό έως 65%, ενώ η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 50% εφόσον αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες, προσωπικού κ.λπ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.

2. Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η δράση, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, επιδοτεί υφιστάμενες, μικρομεσαίες, επιχειρήσεις, που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και για τις διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται δαπάνες προσωπικού (π.χ. ερευνητές, τεχνικοί κ.ά.), για μελέτες σκοπιμότητας, οργάνων και εξοπλισμού, έρευνας επί συμβάσει, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εφόσον τα σχέδια των επιχειρήσεων αφορούν σε βιομηχανική έρευνα, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 80%, υπό προϋποθέσεις, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών για έργα καινοτομίας διαμορφώνεται στο 50%.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει δύναται να εκτελείται από: ΑΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας, λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (ερευνητική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως την 31η.1.2020, υποχρεωτικά, και μόνον μέσω του ΠΣΚΕ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00.

3. «Επενδύω στη Θεσσαλία» – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών: Από τη δράση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση. Σκοπός αυτών πρέπει να είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται συμπεριλαμβάνονται αυτές του μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των εξόδων για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ. Η ένταση της ενίσχυσης των προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των σχεδίων είναι 60%, ενώ μπορεί να ανέλθει στο 70% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η δράση, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του ΠΣΚΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 18 Νοεμβρίου.

4. Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ηπειρο II: Η δράση, ύψους 2 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επιθυμούν να ενσωματώσουν νέες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς επίσης να αναπτύξουν και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση, δηλαδή: μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ενδεικτικά, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορεί να αφορούν σε ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής, ανάπτυξη νέων εφαρμογών, με αξιοποίηση νέων τεχνολογικών, για επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση δεδομένων στην αγορά κ.λπ.

Για τις επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα, αλλά και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, το ποσοστό της ενίσχυσης δύναται να διαμορφωθεί ακόμη και στο 55%, ενώ για τις λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής «σκαρφαλώνει» ακόμη και στο 75%.

Η δημόσια δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 50.000 ευρώ, με ανώτατο όριο τις 400.000 ευρώ. Και αυτή η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια μέσω του ΠΣΚΕ και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Νοεμβρίου.

«Κουπόνια» 4 εκατ. ευρώ

Η δράση «κουπόνια καινοτομίας», ύψους 4 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία, με 1.000-10.000 ευρώ, για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν να βελτιώσουν τις παραγωγικές και οργανωτικές τους διαδικασίες, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα κ.λπ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιφέρειας, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Επίσης, θα πρέπει να λειτουργούν, αποκλειστικά, με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις και να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας (π.χ. Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, ΑΕΙ κ.λπ.).

Οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερευνητικά τους σχέδια μέχρι και το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2020. Αυτά πρέπει να σχετίζονται με τουλάχιστον έναν από τους εξής τομείς: αγροδιατροφή, δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

Πηγή:eleftherostypos.gr

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ