Προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων: Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

12.000 ευρώ
Φωτογραφία από pixabay

Κλείνουν εντός Μαΐου δυο σημαντικά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Το πρώτο είναι η δράση του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Μαΐου και το δεύτερο είναι ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 το οποίο κλείνει  στις 31 Μαΐου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, ποιες επιχειρήσεις επιδοτούνται τι προϋποθέσεις υπάρχουν;

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση: Συνολικός προϋπολογισμός  60.000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να είναι από 10.000 έως 150.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 50%.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

Λιανικό Εμπόριο (κρεοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, εμπόριο ρούχων & υποδημάτων, αρτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)

Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food,  καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κ.ά.)

Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια)

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν έως και 49 άτομα προσωπικό
 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές

χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ ελάχιστον:

1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Αγορά Μηχανημάτων – Εξοπλισμού
 • Αγορά λογισμικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής
 • Εργασίες στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο της επιχείρησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και την διευκόλυνση των ΑμΕΑ (Άτομα με αναπηρία)
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Γενική Επιχειρηματικότητα: Συνολικός προϋπολογισμός 350 εκατομμύρια

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Από τα  350 εκατ. ευρώ της δράσης , τα 210 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως φορολογική απαλλαγή και τα 140 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση. Το ύψος της επιδότησης θα κυμανθεί από 10% έως 55% σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν πρέπει να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων για να υπαχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης πρέπει να είναι:

α) Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β) Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000)ευρώ,

γ) Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ) Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια των περισσότερων τομέων της οικονομίας, όπως:

1.Τουρισμός (Ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές κ.α.)

2.Γεωργία,

3.Κτηνοτροφία,

4.Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια,

5.Ποτοποιία,

6.Μεταποίηση,

7.Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Οικιακών Συσκευών, Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού κ.α.,

8.Ανάπτυξη Λογισμικού,

9.Παραγωγή και Κατασκευή Δομικών Υλικών,

10.Τηλεπικοινωνίες,

11.Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων,

12.Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (χρωμάτων, βερνικιών), βασικών μετάλλων

13.Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

14.Κατασκευή πλαστικών, προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής, προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο, μεταλλικών προϊόντων κ.α.

15.Κοπή, μορφοποίηση και επεξεργασία λίθων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.

Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού

Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης,

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις παραπάνω δαπάνες)

Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Είδη ενισχύσεων

1.Φορολογική απαλλαγή

2.Επιχορήγηση

3.Eπιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

4.Επιχορήγηση μισθολογικού κόστους

 

Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ