Στο «Εργάνη» τα δικαιολογητικά για τους ωφελούμενους voucher

Οι υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης και των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης

Ωφελούμενοι voucher

Στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας με την ονομασία «Εργάνη» υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι πάροχοι κατάρτισης και οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης τα προβλεπόμενα έντυπα για την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι υποχρεώσεις είναι για τους παρόχους κατάρτισης και τους εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης είναι:

Ι. Δήλωση ωφελούμενων στο σύστημα Εργάνη

Οι πάροχοι κατάρτισης και οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ. -ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «Εργάνη», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

ΙΙ. Αξιοποίηση προστατευτικού εξοπλισμού

Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και προστατευτικά μέσα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και να χρησιμοποιήσουν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και τα απαιτούμενα προστατευτικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως τη λήξη της.

ΙΙΙ. Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΙΙΙ(Ι): Κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου, προ της υπογραφής της σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται:

– Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

– Ο αριθμός των ωφελουμένων που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, στην περίπτωση που συμμετείχε στις προαναφερόμενες δράσεις.

– Στην ως άνω περίπτωση, στοιχεία σχετικά με σύναψη σύμβασης εργασίας με ωφελούμενους που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, με επισυναπτόμενη την αναγγελία πρόσληψης και τις σχετικές ΑΠΔ.

– Ότι στην επιχείρηση δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.
Επίσης, θα επισυνάπτεται έγγραφο της Δ.Ο.Υ στο οποίο αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων/εργοταξίων, ο νόμιμος εκπρόσωπός της κλπ.

III(II):Κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου, προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου/ων, οφείλει να υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται:

– ο αριθμός των ωφελουμένων που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί παράλληλα την πρακτική του άσκηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης .

– οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων ανά υποκατάστημα και συνολικά σε σύγκριση με τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται ο λόγος της μεταβολής.

III(III): Κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου, μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου/ων, οφείλει να υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται:

– Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

IV.Ορισμός Εργασιακού Υπευθύνου

Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενο της ως Επιβλέποντα Πρακτικής Ασκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης.

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης θα ασχολείται με τα εξής:

1) καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου,

2) συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης του παρόχου Κατάρτισης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων,

3) υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο,

4) συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

I.Αριθμός καταρτιζομένων

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης:

έδρα, ή υποκατάστημα ή εργοτάξιο κλπ) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0 – 4 1 άτομο
5 και άνω Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

II.Μειώσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα

Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).

• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού σε παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

ΙΙΙ. Περίπτωση μη συμμετοχής στην παρούσα δράση

Επιχείρηση πρακτικής άσκησης στην οποία τοποθετήθηκαν άνω των πέντε (5) ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο:

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχει προβεί στην πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης έως την έκδοση της παρούσας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση.

IV. Περίπτωση μη συμμετοχής σε μελλοντική δράση

Σε επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δεν θα προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ι. Αύξηση ποσοστού ωφελούμενων

Σε περίπτωση που επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται δύναται να ανέλθει έως 40% του αριθμού των απασχολουμένων της επιχείρησης

ΙΙ.Επιδότηση προσλήψεων

Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ