Ο oδηγός υλοποίησης για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2017

Οδηγός υλοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος 2017

Εγκύκλιο με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση από τους δικαιούχους των παρακάτω δράσεων του μελισσοκομικού προγράµµατος της χώρας, για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων µελισσοκοµίας για το έτος 2017, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης.

Ειδικότερα:

Α. Δράση 3.1 – Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων

1. Ενισχύεται η δαπάνη για την προµήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας µέχρι τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη Δράση (14/6/2017). Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών ανά µελισσοκόµο. Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εµφανές σηµείο πυροσφράγιση ή αναπόσπαστη µεταλλική ετικέτα µε την επιγραφή “Καν. 1308/2013, έτος 2017”.

2. Οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν µελισσοκοµικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρηµένο) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

3. Ενισχύεται η προµήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται σωρευτικά από: α) εµβρυοθάλαµο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, µε κινητή κατά προτίµηση βάση β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας, γ) τα αντίστοιχα πλαίσια, δ) συνδετήρες για το καπάκι και ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

4. Δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη: α) η δαπάνη για την προµήθεια µεµονωµένων εξαρτηµάτων κυψελών, παρά µόνο για τις πλήρεις κυψέλες, β) η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά. γ) Ο ΦΠΑ.

Β. Δράση 3.2 – Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας

1. Ενισχύεται η δαπάνη µετακίνησης των µελισσοσµηνών, για την εκµετάλλευση συγκεκριµένης ανθοφορίας ή µελιτοέκκρισης, από τον συνήθη µόνιµο τόπο της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιµη εφόσον µετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες µαζί ή τµηµατικά, από τον συνήθη µόνιµο τόπο της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης µε τη χρήση:
α) ιδιόκτητων µελισσοκοµικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ), ή/και
γ) οχηµαταγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα µελισσοσµήνη αυτά µετακινούνται σε απόσταση: α) τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιοµέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας, β) τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιοµέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοια

2. Οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών µελισσοσµηνών.
β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € µε εξαίρεση τους µελισσοκόµους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (∆ήλωση ΟΣ∆Ε) για πρώτη φορά το έτος 2016.
γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελµατίες αγρότες.
δ) Nα διαθέτουν µελισσοκοµικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρηµένο) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
ε) Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συµµετοχή στη δράση 3.2 «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» στη ∆ΑΟΚ που ανήκουν.

3. Ειδικά για την περίπτωση των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν(ΕΚ)229/2013 του Συµβουλίου, επιλέξιµες είναι µόνο οι δαπάνες για µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο µικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

4. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη.

Γ. Διαδικασία συµµετοχής στις ∆ράσεις 3.1 και 3.2

1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και τα Κέντρα Μελισσοκοµίας ενηµερώνουν µε κάθε πρόσφορο µέσο τους µελισσοκόµους και τους µελισσοκοµικούς φορείς της περιοχής τους για την υλοποίηση των δράσεων του µελισσοκοµικού προγράµµατος.

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στις ∆ράσεις 3.1 και 3.2 εκφράζεται µε την υποβολή σχετικής Αίτησης – ∆ήλωσης στη ∆ΑΟΚ ή στο Κέντρο Μελισσοκοµίας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών σύµφωνα µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 µέχρι 14/6/2017. Η Αίτηση – ∆ήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυµούν, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.

3. Η Αίτηση – ∆ήλωση (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1), υποβάλλεται: – αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, – δια αντιπροσώπου, – µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή.

4. Τα Κέντρα Μελισσοκοµίας σε συνεργασία µε τις ∆ΑΟΚ εισάγουν τα στοιχεία των αιτήσεων συµµετοχής στην ειδική µηχανογραφική εφαρµογή του Ηλεκτρονικού ∆ικτύου Μελισσοκοµίας Melinet µέχρι 16/6/2017, προκειµένου να είναι δυνατή η έγκαιρη και ορθή εξαγωγή των δειγµάτων ελέγχου.

Δ. Διαδικασία Πληρωµής

1. Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους πραγµατοποιείται µετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής.

2. Μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων συντάσσεται φάκελος πληρωµής ανά δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε µέσω των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο φορέα, όπως προβλέπεται για κάθε επιµέρους δράση του προγράµµατος. Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2017.

3. Η αποστολή των φακέλων πληρωµής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεµβρίου 2017 και η εκκαθάριση και καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017.

4. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη.

   

  Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

  Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!

   

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχόλιο σας!
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας εδώ